ПОЛОЖЕННЯ від 03 березня 2017 №52р про відділ бухгалтерського обліку та звітності

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ бухгалтерського обліку та звітності департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

  1. Загальні положення

1.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – департамент), підзвітним і підконтрольним Миколаївській міській раді, підпорядкованим міському голові, заступнику міського голови (за підпорядкованістю) та директору департаменту.

1.2. Відділ керується у своїй роботі Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент та цим Положенням.

  1. Основні завдання

2.1. Забезпечення ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової, податкової, статистичної та інших видів звітностей.

2.2. Відповідно до затверджених у бюджеті міста призначень  фінансування заходів з енергозбереження та впровадження інноваційних технологій в місті Миколаєві.

2.3. Здійснення заходів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету.

  1. Структура та організація роботи

3.1. До складу відділу входять:

 

начальник відділу

 

— 1

 

головний спеціаліст

 

— 2

3.2. Відділ очолює начальник. Начальник відділу та інші працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту у порядку, визначеному законодавством.

Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту та заступнику міського голови (за підпорядкованістю), їм підконтрольний та підзвітний.

3.3. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

3.4.    Начальник відділу:

3.4.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання поставлених перед відділом завдань, здійснення ним своїх функцій.

3.4.2. Організовує і контролює роботу відділу.

3.4.3.   Розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

3.4.4. Готує подання директору департаменту щодо представлення працівників відділу до заохочення та нагородження, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

  1. Компетенція відділу

До компетенції відділу відносяться такі повноваження:

4.1. Забезпечення ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової, податкової, статистичної та інших видів звітностей, надання повної та достовірної інформації про фінансове становище, результати діяльності і рух грошових коштів.

4.2. Організація роботи по складанню й виконанню бюджету департаменту відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України.

4.3. Здійснення обліку видатків коштів місцевого бюджету відповідно до затверджених кошторисів.

4.4.Складання річного розпису бюджетних витрат департаменту з помісячним розподілом, забезпечення його виконання, прийняття рішень про перерозподіл бюджетних коштів у межах річних бюджетних асигнувань, внесення у встановленому порядку змін до бюджетних витрат департаменту за погодженням з департаментом фінансів Миколаївської міської ради.

4.5. Відповідно до затверджених у бюджеті міста призначень  фінансування заходів з енергозбереження та впровадження інноваційних технологій в місті Миколаєві.

4.6. Контроль за здійсненням всіх господарських операцій департаменту.

4.7. Підготовка та укладення господарських договорів.

4.8. Здійснення заходів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету, у тому числі:

— підготовка документації конкурсних закупівель та організація їх проведення;

— ведення звітності про закупівлю товарів, робіт і послуг;

— підготовка матеріалів для вирішення спорів, що стосуються процедурних питань проведення закупівель;

— перевірка договорів, в тому числі тих, які укладаються  за результатами проведених закупівель, на відповідність їх діючому законодавству.

4.9. Здійснення попереднього контролю за своєчасним і правильним оформленням документів фінансового характеру та законністю проведених операцій.

4.10. Ведення обліку доходів і витрат по кошторисах та облік операцій з інших позабюджетних коштів.

4.11. Нарахування і виплати заробітної плати та інших обов’язкових платежів працівникам департаменту.

4.12. Проведення інвентаризації грошових коштів та матеріальних цінностей в межах департаменту.

4.13. Надання пропозицій, що стосуються вдосконалення структури департаменту та здійснення контролю за витрачанням коштів на їх утримання.

4.14. Згідно з діючим законодавством та в межах своїх повноважень здійснює контроль за витрачанням коштів, виділених департаменту з бюджету міста.

4.15. Обмеження, а в необхідних випадках – припинення фінансування установ, підприємств і організацій, з якими укладено господарські договори, за наявності фактів нецільового витрачання ними коштів та з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

4.16. Розроблення проектів нормативно-правових актів, пов’язаних з виконанням покладених на відділ завдань.

  1. Права відділу

Відділ має право:

5.1. Одержувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію та матеріали в порядку, визначеному чинним законодавством, необхідні для виконання покладених завдань.

5.2. Залучати спеціалістів інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.3. Скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

5.4. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Готувати до винесення на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради проекти рішень з питань, що відносяться до компетенції відділу.

5.6. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про відділ у визначеному порядку.

  1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

  1. Відповідальність посадових осіб відділу

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку

  1. Заключні положення

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.