ПОЛОЖЕННЯ від 03 березня 2017 № 52р про відділ аналізу, моніторингу та аудиту

про відділ аналізу, моніторингу та аудиту департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Відділ аналізу, моніторингу та аудиту департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – департамент), підзвітним і підконтрольним Миколаївській міській раді, підпорядкованим міському голові, заступнику міського голови (за підпорядкованістю) та директору департаменту.

1.2. Відділ керується у своїй роботі Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент та цим Положенням.

2. Основні завдання

2.1. Проведення моніторингу енергоефективності  на об’єктах соціально-культурної сфери міста та житлового фонду.

2.2. Здійснення заходів з вивчення, узагальнення, поширення та впровадження передового досвіду, нових методів у сфері енергоефективності.

2.3. Проведення аудиту виконання заходів з енергоефективності в місті Миколаєві.

3. Структура та організація роботи

3.1. До складу відділу входять:

 Начальник відділу — 1
головний спеціаліст — 2

 

3.2. Відділ очолює начальник. Начальник відділу та інші працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту у порядку, визначеному законодавством.

Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту та заступнику міського голови (за підпорядкованістю), їм підконтрольний та підзвітний.

3.3. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

3.4.    Начальник відділу:

3.4.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання поставлених перед відділом завдань, здійснення ним своїх функцій.

3.4.2. Організовує і контролює роботу відділу.

3.4.3.   Розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

3.4.4. Готує подання директору департаменту щодо представлення працівників відділу до заохочення та нагородження, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

4. Компетенція відділу

До компетенції відділу відносяться такі повноваження:

4.1. Проведення моніторингу енергоефективності  на об’єктах соціально-культурної сфери міста та житлового фонду.

4.2. Здійснення заходів з вивчення, узагальнення, поширення та впровадження передового досвіду, нових методів у сфері енергоефективності.

4.3. Здійснення збору, аналізу та узагальнення інформації щодо ефективності використання енергоресурсів комунальними підприємствами та об’єктами соціально-культурної сфери міста.

4.4. Проведення аналізу існуючого стану справ щодо забезпечення міста енергоресурсами та прогнозування їх потреби.

4.5. Розроблення та реалізація пропозиції по залученню додаткових ресурсів з фінансування та розвитку енергоефективності, в тому числі шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

4.6. Опрацювання питання розміщення в межах міста нових або реконструкції діючих об’єктів теплопостачання та сприяння розвитку енергозберігаючих систем теплопостачання на відповідній території, виходячи з інтересів територіальної громади.

4.7. Здійснення аудиту виконання заходів з енергоефективності та впровадження інноваційних технологій, затверджених рішеннями міської ради, виконавчого комітету міської ради та розпорядженнями міського голови.

4.8. Сприяння в реалізації виконання  галузевих програм з енергозбереження, сприяння здійсненню енергомодернізаційних заходів на об’єктах комунальної сфери та в будинках, де створено ОСББ.

4.9. Забезпечення в межах повноважень створення відкритого консультативного центру з питань енергозбереження та підтримки енергоефективних ініціатив населення.

4.10. Збір та узагальнення інформації про зміни, що відбулися після проведення енергомодернізаційних заходів на об’єктах комунальної сфери та в будинках, де створено ОСББ.

4.11. Внесення пропозицій щодо покращання роботи з енергоефективності та впровадження інноваційних технологій в
м. Миколаєві.

4.12. Прийняття участі у розробці проектів програм енергозбереження та впровадження інноваційних технологій, а також в межах покладених завдань та функцій, контроль за їх реалізацією, визначення пріоритетних напрямків розвитку енергозбереження.

4.13. Підготовка пропозицій, практичних рекомендацій щодо розроблення програм енергозбереження та впровадження інноваційних технологій та їх реалізація на території міста.

4.14. Розробка презентаційних матеріалів, презентація інвестиційних проектів. Надання консультативної та методичної допомоги суб’єктам інвестиційної діяльності міста.

4.15. Проведення енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту.

4.16. Здійснення моніторингу за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

5. Права відділу

Відділ має право:

5.1. Одержувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію та матеріали в порядку, визначеному чинним законодавством, необхідні для виконання покладених завдань.

5.2. Залучати спеціалістів інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.3. Скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

5.4. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Готувати до винесення на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради проекти рішень з питань, що відносяться до компетенції відділу.

5.6. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про відділ у визначеному порядку.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

7. Відповідальність посадових осіб відділу

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку

8. Заключні положення

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.