ПОЛОЖЕННЯ від 03 березня 2017 № 52р про відділ енергетичного нагляду, нормування та контролю

департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Відділ енергетичного нагляду, нормування та контролю департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – департамент), підзвітним і підконтрольним Миколаївській міській раді, підпорядкованим міському голові, заступнику міського голови (за підпорядкованістю) та директору департаменту.

1.2. Відділ керується у своїй роботі Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент та цим Положенням.

2. Основні завдання

2.1. Реалізація виконання  галузевих програм з енергозбереження та впровадження інноваційних технологій, сприяння здійсненню енергомодернізаційних заходів на об’єктах комунальної сфери та в будинках, де створено ОСББ.

2.2. Участь у розробленні та здійсненні заходів ефективного використання природного газу; розроблення заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів, впровадження альтернативних і відновлювальних джерел енергії.

3. Структура та організація роботи

3.1. До складу відділу входять:

начальник відділу — 1
сектор технічного нагляду
завідувач сектору — 1
головний спеціаліст — 1
сектор нормування та контролю
завідувач сектору — 1
головний спеціаліст — 1
сектор енергетичного менеджменту
завідувач сектору — 1
головний спеціаліст — 1

 

 

3.2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади директором департаменту у порядку, визначеному законодавством.

Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту та заступнику міського голови (за підпорядкованістю), їм підконтрольний та підзвітний.

Начальник відділу має заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова у порядку, визначеному законодавством.

Заступник начальника відділу виконує функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником відділу.

Інших працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад міський голова у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

3.4.    Начальник відділу:

3.4.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання поставлених перед відділом завдань, здійснення ним своїх функцій.

3.4.2. Організовує і контролює роботу відділу.

3.4.3.   Розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

3.4.4. Готує подання директору департаменту щодо представлення працівників відділу до заохочення та нагородження, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

4. Компетенція відділу

До компетенції відділу відносяться такі повноваження:

4.1. Сприяння вирішенню питань з оснащення об’єктів житлово-комунального господарства сучасними засобами обліку теплової енергії.

4.2. Забезпечення відповідно до законодавства України організації робіт з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на комунальних підприємствах міста.

4.3. Реалізація виконання  галузевих програм з енергозбереження, сприяння здійсненню енергомодернізаційних заходів на об’єктах комунальної сфери та в будинках, де створено ОСББ.

4.4. Виконання заходів щодо скорочення енергоспоживання комунальних підприємств на потреби опалення шляхом підвищення енергоефективності житлових і громадських будівель, а також підвищення енергоефективності опалювальних приладів.

4.5. Участь у розробленні та здійсненні заходів щодо ефективного використання природного газу і додержання дисципліни газоспоживання; розроблення заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів, впровадження альтернативних і відновлювальних джерел енергії.

4.6. Розроблення проектів цільових програм в галузі та відповідних розділів програми соціально-економічного розвитку міста, виконання заходів, передбачених зазначеними програмами.

4.7. Подання на розгляд та узагальнення інвестиційних проектів у галузі енергоефективності, а також участь в опрацюванні інвестиційних програм стосовно об’єктів теплопостачання.

4.8. Організація заходів з енергозбереження у місті.

4.9. Сприяння заходам із впровадження сучасних та економічних форм адміністрування та проведення розрахунків за теплоенергію, послуги та енергоносії.

4.10. Розроблення та реалізація пропозиції по залученню додаткових ресурсів з фінансування та розвитку енергоефективності, в тому числі шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів; поширення серед населення інформації щодо кредитних програм та інших, не заборонених законодавством форм фінансування.

4.11. Підготовка проектів рішень міської ради, виконкому міської ради та розпоряджень міського голови з питань енергозабезпечення, енергоефективності та впровадження інноваційних технологій.

4.12. Здійснення заходів щодо збільшення обсягів використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

4.13. Координація  роботи тепло-, електро-, газопостачальних підприємств міста щодо питань технічного переоснащення галузі в напрямку впровадження енергозберігаючих технологій і обладнання.

4.14. Підготовка висновків та виконання експертизи проектів щодо впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій та дотримання ДСТУ в галузі енергозбереження при капітальних ремонтах, реконструкціях та нових будівництвах об’єктів бюджетної та житлової сфери на території
м. Миколаєва.

4.15. Виконання функції замовника з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту житлового фонду, об’єктів комунального призначення згідно із затвердженими міськими програмами, державним  і міським бюджетним фінансуванням та іншими незабороненими чинним законодавством джерелами фінансування.

5. Права відділу

Відділ має право:

5.1. Одержувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію та матеріали в порядку, визначеному чинним законодавством, необхідні для виконання покладених завдань.

5.2. Залучати спеціалістів інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.3. Скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

5.4. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Готувати до винесення на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради проекти рішень з питань, що відносяться до компетенції відділу.

5.6. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про відділ у визначеному порядку.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

7. Відповідальність посадових осіб відділу

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку

8. Заключні положення

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.