ПОЛОЖЕННЯ від 03 березня 2017 № 52р про сектор технічного нагляду  відділу енергетичного нагляду, нормування та контролю  

про сектор технічного нагляду  відділу енергетичного нагляду, нормування та контролю департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Сектор технічного нагляду (далі – сектор) є структурним підрозділом відділу енергетичного нагляду, нормування та контролю департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – департамент).

1.2. Сектор у своїй роботі керується Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент, Положенням про відділ енергетичного нагляду, нормування та контролю департаменту  та цим Положенням.

2. Основні завдання

2.1. Здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, реставрацією та капітальним ремонтом об’єктів будівництва під час проведення заходів енергозбереження та впровадження інноваційних технологій.

2.2. Участь у перевірках органів державного нагляду, будівельного контролю, відомчих інспекцій і комісій об’єктів, що будуються, реконструюються, реставруються або у яких проводиться капітальний ремонт, в частині питань енергозбереження та впровадження інноваційних технологій.

2.3.  Технічний нагляд за реалізацією виконання  галузевих програм з енергозбереження та впровадження інноваційних технологій, сприяння здійсненню енергомодернізаційних заходів.

3. Структура та організація роботи

3.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади директором департаменту у порядку, визначеному законодавством.

Завідувач сектору безпосередньо підпорядкований начальнику відділу.

3.2. Працівник сектору призначається на посаду та звільняється з посади директором департаменту в порядку, визначеному законодавством.

3.3. Завідувач сектору:

3.3.1. Здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства за виконання покладених на сектор завдань.

3.3.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності.

3.3.3. Розподіляє обов’язки.

3.3.4. Готує подання начальнику відділу щодо представлення працівника сектору до заохочення та нагородження, а також про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

4. Компетенція сектору

До компетенції сектору відносяться такі повноваження:

4.1. Здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, реставрацією та капітальним ремонтом об’єктів будівництва, що відбувається за рахунок коштів місцевого чи державного бюджетів, стосовно проведення заходів енергозбереження та впровадження інноваційних технологій.

4.2. Участь у роботі щодо контролю за ходом виконання проектних робіт, внесення пропозиції щодо вдосконалення проектних рішень з питань  енергозбереження та впровадження інноваційних технологій.

4.3. Здійснення контролю наявності документів (технічних паспортів, сертифікатів, накладних, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо), які підтверджують якісні характеристики виробів, конструкцій, матеріалів та обладнання, що використовуються під час здійснення заходів з енергозбереження та впровадження інноваційних технологій.

4.4. Участь у перевірках органів державного нагляду, будівельного контролю, відомчих інспекцій і комісій об’єктів, що будуються, реконструюються, реставруються або проводиться капітальний ремонтом.

4.5. Розгляд звернень, скарг, запитів, доручень, пропозицій з питань будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів будівництва, з питань проведення заходів енергозбереження та впровадження інноваційних технологій.

4.6. Здійснення контролю своєчасне виконання підрядними організаціями, що проводять заходи з енергозбереження та впровадження інноваційних технологій,  приписів і зауважень.

4.7. У разі виявлення відхилень від проектних рішень з питань проведення заходів енергозбереження та впровадження інноваційних технологій, допущених під час будівництва, реконструкції, реставрації або проведення капітального ремонту об’єкту, та відмови підрядника їх усунути сектор повідомляє про це замовнику робіт та спеціально уповноваженим органам для вжиття заходів відповідно до законодавства.

4.8. Сприяння вирішенню питань з оснащення об’єктів житлово-комунального господарства сучасними засобами енергозбереження.

4.9. Технічний нагляд за реалізацією виконання  галузевих програм з енергозбереження та впровадження інноваційних технологій, сприяння здійсненню енергомодернізаційних заходів.

4.10. Участь у розробленні та здійсненні заходів щодо ефективного використання природного газу і додержання дисципліни газоспоживання; розроблення заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів, впровадження альтернативних і відновлювальних джерел енергії.

4.11. Підготовка висновків та виконання експертизи проектів щодо впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій та дотримання ДСТУ в галузі енергозбереження при капітальних ремонтах, реконструкціях та нових будівництвах об’єктів бюджетної та житлової сфери на території
м. Миколаєва.

5. Права сектору

Сектор має право:

5.1. Одержувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію та матеріали в порядку, визначеному чинним законодавством, необхідні для виконання покладених завдань.

5.2. Залучати спеціалістів інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.3. Скликати наради з питань, що належать до компетенції сектору.

5.4. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Готувати до винесення на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради проекти рішень з питань, що відносяться до компетенції сектору.

5.6. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про сектор у визначеному порядку.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності сектору

6.1. Сектор утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники сектору є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

7. Відповідальність посадових осіб сектору

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи сектору несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб сектору при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку

8. Заключні положення

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.