ПОЛОЖЕННЯ від 03 березня 2017 № 52р про сектор нормування та контролю відділу енергетичного нагляду, нормування та контролю

про сектор нормування та контролю відділу енергетичного нагляду, нормування та контролю департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Сектор нормування та контролю (далі – сектор) є структурним підрозділом відділу енергетичного нагляду, нормування та контролю департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – департамент).

1.2. Сектор у своїй роботі керується Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент, Положенням про відділ енергетичного нагляду, нормування та контролю департаменту та цим Положенням.

2. Основні завдання

2.1. Проведення аналізу існуючого стану справ щодо забезпечення міста енергоресурсами та прогнозування їх потреби.

2.2.  Забезпечення відповідно до законодавства України організації робіт з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на комунальних підприємствах міста.

2.3. Проведення аналізу витрат паливно-енергетичних ресурсів на комунальних підприємствах міста та внесення пропозицій щодо вжиття заходів для зменшення їх використання.

3. Структура та організація роботи

3.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади директором департаменту у порядку, визначеному законодавством.

Завідувач сектору безпосередньо підпорядкований начальнику відділу.

3.2. Працівників сектору призначає на посади та звільняє з посад міський голова в порядку, визначеному законодавством.

3.3. Завідувач сектору:

3.3.1. Здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства за виконання покладених на сектор завдань.

3.3.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності.

3.3.3. Розподіляє обов’язки.

3.3.4. Готує подання начальнику відділу щодо представлення працівника сектору до заохочення та нагородження, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

 

4. Компетенція сектору

До компетенції сектору відносяться такі повноваження:

4.1. Проведення аналізу існуючого стану справ щодо забезпечення міста енергоресурсами та прогнозування їх потреби.

4.2. Розрахунок рекомендованих норм (лімітів) споживання енергоресурсів у натуральних одиницях та контроль за їх дотриманням у   бюджетних установах та на комунальних підприємствах.

4.3. Забезпечення відповідно до законодавства України організації робіт з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на комунальних підприємствах міста.

4.4. Проведення аналізу витрат паливно-енергетичних ресурсів на комунальних підприємствах міста та внесення пропозицій щодо вжиття заходів для зменшення їх використання.

4.5. Розроблення комплексу заходів щодо скорочення енергоспоживання комунальних підприємств на потреби опалення шляхом підвищення енергоефективності житлових і громадських будівель, а також підвищення енергоефективності опалювальних приладів.

4.6. Участь у розробленні та здійсненні заходів щодо ефективного використання природного газу і додержання дисципліни газоспоживання; розроблення заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів, впровадження альтернативних і відновлювальних джерел енергії.

4.7. Контроль за здійсненням заходів щодо збільшення обсягів використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

4.8. Координація  роботи  тепло-, електро-, газопостачальних підприємств міста щодо питань технічного переоснащення галузі в напрямку впровадження енергозберігаючих технологій і обладнання.

4.9. Розроблення норм, правил, технічних регламентів та стандартів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на об’єктах комунальної сфери.

5. Права сектору

Сектор має право:

5.1. Одержувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію та матеріали в порядку, визначеному чинним законодавством, необхідні для виконання покладених завдань.

5.2. Залучати спеціалістів інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.3. Скликати наради з питань, що належать до компетенції сектору.

5.4. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Готувати до винесення на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради проекти рішень з питань, що відносяться до компетенції сектору.

5.6. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про сектор у визначеному порядку.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності сектору

6.1. Сектор утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники сектору є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

7. Відповідальність посадових осіб сектору

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи сектору несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб сектору при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку

8. Заключні положення

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.