ПОЛОЖЕННЯ від 03 березня 2017 №52р про відділ організаційно-правової роботи та взаємодії із засобами масової інформації

про відділ організаційно-правової роботи та взаємодії із засобами масової інформації департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

  1. Загальні положення

1.1. Відділ організаційно-правової роботи  та взаємодії із засобами масової інформації департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – департамент), підзвітним і підконтрольним Миколаївській міській раді, підпорядкованим міському голові, заступнику міського голови (за підпорядкованістю) та директору департаменту.

1.2. Відділ керується у своїй роботі Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент та цим Положенням.

  1. Основні завдання

2.1. Правове забезпечення діяльності департаменту.

2.2. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що відносяться до компетенції департаменту.

2.3. Захист інтересів територіальної громади, Миколаївської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови, департаменту в судах та інших органах з питань, що відносяться до компетенції департаменту.

2.4. Взаємодія із засобами масової інформації з питань висвітлення діяльності департаменту в частині реалізації заходів з енергозбереження та впровадження інноваційних технологій в місті Миколаєві.

2.5. Забезпечення відповідно до діючих нормативних актів організації діловодства у департаменті.

  1. Структура та організація роботи

3.1. До складу відділу входять:

 

Заступник директора департаменту-начальник відділу

 

— 1

 

сектор правової діяльності

 

заступник начальника відділу-завідувач сектору

 

— 1

 

головний спеціаліст

 

— 2

 

сектор організаційної роботи

 

завідувач сектору

 

— 1

 

головний спеціаліст

 

— 1

 

сектор взаємодії із засобами масової інформації

 

завідувач сектору

 

— 1

 

головний спеціаліст

 

— 1

3.2. Відділ очолює заступник директора департаменту – начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади директором департаменту у порядку, визначеному законодавством.

Заступник директора департаменту – начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту та заступнику міського голови (за підпорядкованістю), їм підконтрольний та підзвітний.

Заступник директора департаменту – начальник відділу має заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова у порядку, визначеному законодавством.

Заступник начальника відділу виконує функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених заступником директора департаменту – начальником відділу.

Інших працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад міський голова у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

3.4.    Заступник директора департаменту – начальник відділу:

3.4.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання поставлених перед відділом завдань, здійснення ним своїх функцій.

3.4.2. Організовує і контролює роботу відділу.

3.4.3.   Розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

3.4.4. Готує подання директору департаменту щодо представлення працівників відділу до заохочення та нагородження, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

  1. Компетенція відділу

До компетенції відділу відносяться такі повноваження:

4.1.  Організація правового забезпечення застосування законодавства в департаменті.

4.2. Розроблення проектів нормативно-правових актів міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, що відносяться до компетенції відділу.

4.3. Перевірка на відповідність чинному законодавству України проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, які розробляються департаментом.

4.4. Проведення юридичної експертизи проектів договорів (угод, контрактів).

4.5. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій,  депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.6. Представництво інтересів міської ради, виконавчого комітету міської ради, міського голови, департаменту та інших виконавчих органів міської ради в судах, у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності з питань, що відносяться до компетенції департаменту.

4.7. Надання посадовим особам департаменту усних та письмових консультації з правових питань.

4.8. Участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризації.

4.9. Організація взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю з метою дотримання принципів відкритості, прозорості та гласності своєї діяльності.

4.10. Організація та проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей  з представниками засобів масової інформації.

4.11. Підготовка та розповсюдження інформаційних повідомлень з актуальних питань діяльності департаменту серед засобів масової інформації.

4.12. Взаємодія з прес-службами організацій та установ, співпраця з підрозділами органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції відділу.

4.13. Проведення інформаційної діяльності з популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

4.14. Співпраця з представниками засобів масової інформації, використання їх можливостей для інформування населення щодо впровадження заходів з енергозбереження та впровадження інноваційних технологій в місті Миколаєві.

4.15. Підготовка виступів, інформаційних матеріалів для участі посадових осіб департаменту у  різноманітних заходах, нарадах, зустрічах.

4.16. Приймання, попередній розгляд і розподіл документів, реєстрація, відбір і підготовка кореспонденції для керівництва з подальшою передачею її  за призначенням.

4.17. Контроль за правильним оформленням вхідних та вихідних документів.

4.18. Аналіз стану документообігу, ведення довідково-інформаційної роботи про кількість документів, що проходять через відділ.

4.19. Здійснення контролю за виконанням доручень керівництва, дотримання строків надання відповідей та підготовка інформації із зазначених питань.

  1. Права відділу

Відділ має право:

5.1. Одержувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію та матеріали в порядку, визначеному чинним законодавством, необхідні для виконання покладених завдань.

5.2. Залучати спеціалістів інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.3. Скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

5.4. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Готувати до винесення на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради проекти рішень з питань, що відносяться до компетенції відділу.

5.6. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про відділ у визначеному порядку.

  1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

  1. Відповідальність посадових осіб відділу

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку

  1. Заключні положення

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.