ПОЛОЖЕННЯ від 20 вересня 2017 № 299р про сектор по роботі з публічних закупівель та кадрової роботи

про сектор по роботі з публічних закупівель та кадрової роботи

департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження

інноваційних технологій Миколаївської міської ради

  1. Загальні положення

1.1. Сектор по роботі з публічних закупівель та кадрової роботи департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – сектор) є структурним підрозділом департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – департамент), підзвітним і підконтрольним Миколаївській міській раді, підпорядкованим міському голові, заступнику міського голови (за підпорядкованістю) та директору департаменту.

1.2. Сектор керується у своїй роботі Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент та цим Положенням.

  1. Основні завдання

2.1. Сектор відповідає за організацію процедур публічної закупівлі на всіх етапах їх проведення.

2.2. Організація та ведення кадрової роботи в департаменті.

  1. Структура сектору та організація роботи

3.1. До складу сектору входять:

завідувач сектору                                                                           — 1

головний спеціаліст                                                                      — 1

3.2. Сектор очолює завідувач. Завідувач сектору та працівник сектору призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту у порядку, визначеному законодавством.

Завідувач сектору безпосередньо підпорядкований директору департаменту та заступникам директора департаменту, їм підконтрольний та підзвітний.

3.3. Обов’язки працівників сектору регулюються посадовими інструкціями.

3.4. Завідувач сектору:

3.4.1. Здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства за своєчасне і якісне виконання покладених на сектор завдань, а також за здійснення своїх функцій.

3.4.2. Організовує роботу сектору та визначає міру відповідальності.

3.4.3. Розподіляє обов’язки.

3.4.4. Готує подання директору департаменту щодо представлення працівника сектору до заохочення та нагородження, а також про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

  1. Компетенція сектору

До компетенції сектору відносяться такі повноваження:

4.1. Планування здійснення процедур публічних закупівель протягом бюджетного року відповідно до затверджених кошторисних лімітів фінансування та пріоритетності закупівель.

4.2. Вибір процедури закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства у сфері публічних закупівель.

4.3. Оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про  публічні закупівлі».

4.4. Надання роз’яснень учасникам публічних закупівель щодо змісту тендерної документації у разі отримання від останніх відповідних запитів.

4.5. Організація приймання, зберігання, розкриття тендерних пропозицій, забезпечення вибору найбільш вигідної тендерної пропозиції виключно на підставі критеріїв та методики оцінки тендерних пропозицій, визначених у тендерній документації.

4.6. Ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства.

4.7. Підготовка документації публічних закупівель та організація їх проведення.

4.8. У разі надходження скарги від учасника публічних закупівель – забезпечення її належного розгляду відповідно до чинного законодавства або участь у розгляді скарги, якщо останню було подано до уповноваженого органу з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

4.9. Підготовка матеріалів та наказів щодо призначення та звільнення з посад працівників департаменту.

4.10. Проведення заходів для забезпечення трудової дисципліни, оформлення документів, пов’язаних з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

4.11. Підготовка матеріалів для проведення атестації працівників департаменту, проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами департаменту покладених завдань і обов’язків.

4.12. Забезпечення ведення військового обліку, військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за департаментом у мирний час та на період мобілізації та воєнного часу.

4.13. Забезпечення повноти обліку всіх військовозобов’язаних і призовників департаменту за правилами і формами, установленими згідно із нормами чинного законодавства.

4.14. Ведення та зберігання трудових книжок працівників департаменту.

4.15. Підготовка наказів, розпоряджень з кадрових питань департаменту.

  1. Права сектору

Сектор має право:

5.1. Одержувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію та матеріали в порядку, визначеному чинним законодавством, необхідні для виконання покладених завдань.

5.2. Залучати спеціалістів інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.3. Скликати наради з питань, що належать до компетенції сектору.

5.4. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про сектор у визначеному порядку.

  1. Фінансування та матеріально-технічне

забезпечення діяльності сектору

6.1. Сектор утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники сектору є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

  1. Відповідальність посадових осіб сектору

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи сектору несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб сектору при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

  1. Заключні положення

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.