РІШЕННЯ від 31 травня 2017 № 21/3

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

31 травня 2017                                                                                № 21/3

Про внесення змін та доповнень до рішення

Миколаївської міської ради від 23.12.2016

№ 13/12 «Про затвердження міської

Програми енергозбереження «Теплий

Миколаїв» на 2017-2019 роки»

З метою підвищення рівня енергозбереження та енергоефективності в закладах і установах комунальної власності соціального спрямування та житлових будинках, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни та доповнення до рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2016 № 13/12 «Про затвердження Програми енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2017-2019 роки»:

— у пункті 2 рішення та додатках до міської Програми енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2017-2019 роки (далі – Програма) слова «департамент з енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради» замінити словами «департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради» у всіх відмінках відповідно.

— розділ 6 Програми викласти в новій редакції:

«6. Строки реалізації Програми та фінансове забезпечення виконання

завдань Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, міського бюджету, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення – будинкових комітетів, житлово-будівельних кооперативів, кредитів, інвестицій, грантів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Джерелами фінансування Програми є:

— кошти державного бюджету;

— кошти міського бюджету;

— кошти об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

— інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

Програмою передбачається впровадження заходів з енергозбереження та підвищення рівня енергоефективності будівель бюджетної сфери та житлових будинків протягом 2017-2019 років на загальну суму 308 040 000,00 грн. (триста вісім мільйонів сорок тисяч грн. 00 коп.).

 

Джерела фінансування

 

Обсяг фінансування, тис.грн

 

у тому числі за роками, тис.грн:

 

2017

 

2018

 

2019

 

Міський бюджет

 

300440

 

76040

 

125800

 

98600

 

Інші джерела, не заборонені чинним законодавством

 

7600

 

200

 

5000

 

2400

— розділ 9 Програми доповнити новими абзацами, виклавши їх в наступній редакції:

«Додаток 3. Порядок відшкодування відсоткових ставок або частини тіла кредиту за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами на впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності у житловому фонді м. Миколаєва.

Додаток 4. Порядок відшкодування відсоткових ставок юридичним особам за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами на впровадження заходів з енергозбереження на об’єктах бюджетної сфери

м. Миколаєва»;

— додатки 1, 2 до Програми викласти в новій редакції (додаються);

— доповнити Програму додатком 3 (додається);

— доповнити Програму додатком 4 (додається).

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, підприємництва та торгівлі (Євтушенка), з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), заступника міського голови Омельчука О.А.

Міський голова                                                                                     О.Ф. Сєнкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 31 травня 2017

№  21/3

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

міської програми енергозбереження

«Теплий Миколаїв» на 2017-2019 роки

 1. Програму затверджено рішенням Миколаївської міської ради від ________ № _______

 1. Замовник Програми: Миколаївська міська рада.

 1. Розробник Програми: департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради.

 1. Відповідальний виконавець: департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 1. Співвиконавці: КП ММР «Інститут соціально-економічного розвитку міста».

КУ ММР «Центр енергоефективності м. Миколаєва»,

інші головні розпорядники бюджетних коштів

 1. Термін виконання: 2017-2019 роки.

 1. Обсяги та джерела фінансування.

 

Джерела фінансування

 

Обсяг фінансування, тис.грн.

 

в тому числі за роками, тис.грн:

 

2017

 

2018

 

2019

 

Міський бюджет

 

300440

 

76040

 

125800

 

98600

 

Державний бюджет

 

 

 

 

 

Кошти об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

 

 

 

 

 

Інші джерела, не заборонені чинним законодавством

 

7600

 

200

 

5000

 

2400

 

Всього:

 

308040

 

76240

 

130800

 

101000

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від  31 травня 2017

№ 21/3

Додаток 2

до Програми

ПЕРЕЛІК

заходів міської Програми енергозбереження

«Теплий Миколаїв» на 2017-2019 роки

 

1.

 

Розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Миколаєва

 

2017

 

Виконавці

 

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

 

Очікуваний результат

 

Джерела фінансування

 

у тому числі за роками

 

Всього

 

2017

 

2018

 

2019

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

Обсяги фінансування можуть коригуватися в межах бюджетного періоду без внесення змін до даної таблиці.

Перелік об’єктів, на яких будуть проводитися заходи з енергозбереження, визначається щороку в Програмі економічного і соціального розвитку м. Миколаєва.

_________________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від  31 травня 2017

№ 21/3

Додаток 3

до Програми

Порядок

відшкодування відсоткових ставок або частини тіла кредиту за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами на впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності у

житловому фонді м. Миколаєва

 1. Відшкодування відсотків або частини тіла кредиту передбачається за кредитами, залученими фізичними особами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будвельними кооперативами (далі — Позичальники), на впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності у житловому фонді м. Миколаєва.

 1. Відшкодування частини тіла кредиту або відсотків за наданими кредитами здійснюється за напрямками, визначеними Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 №1056 (зі змінами), та згідно з Меморандумом у сфері енергоефективності житлових будинків, підписаним 14.07.2015 між Агентством з енергоефективності та енергозбереження України, Миколаївською обласною державною адміністрацією, Миколаївською обласною радою, Миколаївською міською радою (далі — Меморандум).

 1. За надані кредитно-фінансовими установами кредитами Позичальники мають право самостійно вибирати форми відшкодування або відсотків або частини тіла кредиту:

3.1. Розмір відшкодування відсотків не може бути більшим ніж відсоткова ставка, передбачена кредитною угодою станом на дату прийняття даного Порядку відшкодування відсоткових ставок або частини тіла кредиту за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами на впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності у житловому фонді м. Миколаєва (далі — Порядок), та не більшим ніж 25 (двадцять п’ять) відсотків.

3.2. Відшкодування частини тіла кредиту не більш як 30 (тридцять) відсотків від розміру кредиту.

 1. Відбір учасників на відшкодування відсоткових ставок або частини тіла кредиту за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, проводиться комісією, яка утворюється розпорядженням міського голови, у складі представників виконавчих органів міської ради та депутатів міської ради (за узгодженням) (далі — Комісія). Кількісний та персональний склад Комісії визначається розпорядженням міського голови. Очолює комісію профільний заступник міського голови.

4.1. Основними критеріями відбору учасників на відшкодування є наявність заходів, спрямованих на:

— підвищення якості послуг з опалення та комфортне проживання громадян;

— заміна зношених теплових мереж та застарілого обладнання на нове енергоефективне;

— економія споживання енергоресурсів;

— скорочення витрат міського бюджету на енергетичне забезпечення житлового фонду;

 — забезпечення заходів комфортного перебування жителів міста в об’єктах житлового фонду.

4.2. Відбір учасників на відшкодування проводиться за рішенням Комісії на підставі наданого кредитно-фінансовою установою Реєстру Позичальників. Термін розгляду заяви — не більш як 2 (два) тижні.

4.3. Рішення Комісії приймається на засіданні у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів і оформлюється протоколом, який підписується всіма членами Комісії, які брали участь у голосуванні.

У разі рівної кількості голосів, голос голови на засіданні Комісії є вирішальним.

 1. Про результати відбору департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі-Департамент)  повідомляє кредитно-фінансову установу в термін не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

 1. Відшкодування відсотків або частини тіла кредиту здійснюється Департаментом відповідно до переліку Позичальників, затвердженого рішенням Комісії, щомісячно з моменту прийняття рішення по 20 грудня поточного бюджетного року.

 1. Департамент укладає з кредитно-фінансовою установою договір часткового відшкодування кредитних ресурсів на заходи з енергозбереження у житловому фонді м. Миколаєва. Форма договору часткового відшкодування кредитних ресурсів на заходи з енергозбереження у житловому фонді м. Миколаєва затверджується рішенням Комісії.

 1. Департамент реєструє юридичні та фінансові зобов’язання в органах державного казначейства.

 1. Департамент фінансів Миколаївської міської ради відповідно до зареєстрованих зобов’язань здійснює фінансування департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради на рахунок, відкритий в органах державного казначейства.

 1. Орган державного казначейства перераховує кошти на транзитний рахунок кредитно-фінансової установи, для подальшого розподілу даних коштів на рахунки Позичальників.

 1. Сума коштів на відшкодування не повинна перевищувати суми бюджетних призначень по Програмі енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2017 — 2019 роки, виділених на поточний бюджетний рік.

 1. Відшкодування Позичальникам Департамент щороку здійснює на підставі рішення Миколаївської міської ради про міський бюджет на відповідний рік в межах передбачених асигнувань на виконання Програми енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2017 — 2019 роки.

 1. Відшкодування не проводиться Позичальникам, яких визнано банкрутами або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, перебувають у стадії ліквідації, подали недостовірну інформацію.

 1. Відповідальність за повноту поданих Позичальником документів, відповідно до законодавства, покладається на кредитно-фінансову установу.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від  31 травня 2017

                                                                           № 21/3

Додаток 4

до Програми

Порядок

відшкодування відсоткових ставок юридичним особам за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами на впровадження заходів з енергозбереження на об’єктах бюджетної сфери м. Миколаєва

 1. Відшкодування відсотків передбачається за кредитами, залученими юридичними особами незалежно від форми власності  (далі — Позичальники), на впровадження заходів з енергозбереження на об’єктах бюджетної сфери

м. Миколаєва.

 1. Відшкодування відсотків юридичним особам за рахунок коштів бюджету міста Миколаєва здійснюється за кредитами  залученими на придбання:

— обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

— обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації систем опалення та систем гарячого водопостачання;

— теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї.

 1. Розмір відшкодування відсотків не може бути більшим ніж відсоткова ставка, передбачена кредитною угодою станом на дату прийняття даного Порядку відшкодування відсоткових ставок юридичним особам за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами на впровадження заходів з енергозбереження на об’єктах бюджетної сфери м. Миколаєва (далі — Порядок), та не більшим ніж 25 (двадцять п’ять) відсотків.

За необхідності виконавчі органи Миколаївської міської ради можуть  надавати кредитно-фінансовій установі банківські гарантії в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 1. Відбір учасників на відшкодування відсоткових ставок кредиту за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, проводиться комісією, яка утворюється розпорядженням міського голови, у складі представників виконавчих органів міської ради та депутатів міської ради (за узгодженням) (далі — Комісія). Кількісний та персональний склад Комісії визначається розпорядженням міського голови. Очолює комісію профільний заступник міського голови.

4.1. Основними критеріями відбору учасників на відшкодування є наявність заходів, спрямованих на:

— підвищення якості послуг з опалення;

— заміна зношених теплових мереж та застарілого обладнання на нове енергоефективне;

— економія споживання енергоресурсів;

— скорочення витрат міського бюджету на енергетичне забезпечення об’єктів бюджетної сфери;

 — забезпечення заходів комфортного перебування в об’єктах бюджетної сфери.

4.2. Відбір учасників на відшкодування проводиться за рішенням Комісії на підставі наданого кредитно-фінансовою установою Реєстру Позичальників. Термін розгляду заяви — не більш як 2 (два) тижні.

4.3. Рішення Комісії приймається на засіданні у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів і оформлюється протоколом, який підписується всіма членами Комісії, які брали участь у голосуванні.

У разі рівної кількості голосів, голос голови на засіданні Комісії є вирішальним.

 1. Про результати відбору департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі-Департамент)  повідомляє кредитно-фінансову установу в термін не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

 1. Відшкодування відсотків здійснюється Департаментом відповідно до переліку Позичальників, затвердженого рішенням Комісії, щомісячно з моменту прийняття рішення по 20 грудня поточного бюджетного року.

 1. Департамент укладає з кредитно-фінансовою установою договір часткового відшкодування кредитних ресурсів на заходи з енергозбереження на об’єктах бюджетної сфери м. Миколаєва. Форма договору часткового відшкодування кредитних ресурсів на заходи з енергозбереження на об’єктах бюджетної сфери м. Миколаєва затверджується рішенням Комісії.

 1. Департамент реєструє юридичні та фінансові зобов’язання в органах державного казначейства.

 1. Департамент фінансів Миколаївської міської ради відповідно до зареєстрованих зобов’язань здійснює фінансування департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради на рахунок, відкритий в органах державного казначейства.

 1. Орган державного казначейства перераховує кошти на транзитний рахунок кредитно-фінансової установи, для подальшого розподілу даних коштів на рахунки Позичальників.

 1. Сума коштів на відшкодування не повинна перевищувати суми бюджетних призначень по Програмі енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2017 — 2019 роки, виділених на поточний бюджетний рік.

 1. Відшкодування Позичальникам Департамент щороку здійснює на підставі рішення Миколаївської міської ради про міський бюджет на відповідний рік в межах передбачених асигнувань на виконання Програми енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2017 — 2019 роки.

 1. Відшкодування не проводиться Позичальникам, яких визнано банкрутами або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, перебувають у стадії ліквідації, подали недостовірну інформацію.

 1. Відповідальність за повноту поданих Позичальником документів, відповідно до законодавства, покладається на кредитно-фінансову установу.